«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

ЄДЕССБ – алгоритм дій інженера технічного нагляду
Інформація про семінари з підвищення кваліфікації та іспити
Інженерам технічного нагляду інформаційні повідомлення
Професійний стандарт Інженер з технічного нагляду (будівництво)

Категорійність згідно кваліфікаційних характеристик інженерів технічного нагляду

За результатами опрацювання питань, що виникають у ході практичного застосування Зміни № 8 до Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, внесеної наказом Мінрегіону від 27.01.2014 № 26, Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури повідомляє.

Зазначеною зміною, яка введена в дію з 01.01.2016, затверджено кваліфікаційні характеристики інженера з технічного нагляду (будівництво), які передбачають чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання. При цьому кваліфікаційними вимогами передбачено:

- для провідного інженера з технічного нагляду, інженера з технічного нагляду І та ІІ категорій – наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва V, ІV чи ІІІ категорії складності;

- для інженера з технічного нагляду – наявність відповідного кваліфікаційного сертифіката.

В сертифікатах інженерів технічного нагляду ІІ, І категорії та провідного вказується рівень відповідної кваліфікації, це дозволяє однозначно визначатися щодо наявності/відсутності прав інженера технічного нагляду вести технічний наглядна тому чи іншому об’єкті в залежності від категорії складності. У той же час відсутність у сертифікаті інженера найнижчої кваліфікації посилання на рівень кваліфікації створює підґрунтя для певних помилок та необґрунтованого надання права таким інженерам здійснювати технічний нагляд на об’єктах ІІІ – Vкатегорії складності.

Статтею 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що усі об’єкти будівництва поділяються на I, II, III, IV і V категорії складності.

Така класифікація об’єктів будівництва здійснюється виходячи з можливих ризиків від їх відмови: від найбільш простих об’єктів І категорії складності – до особливо архітектурно і технічно складних об’єктів V категорії складності.

Кваліфікаційні категорії професій працівників, визначені Довідником кваліфікаційних характеристик відповідно до Методичних рекомендацій, що затверджені спільним наказом Мінсоцполітики та МОН від 16.12.2011 № 547/1438 на основі Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO 08: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), також побудовані за принципом зростання складності обсягу знань, обов’язків і вимог щодо рівня кваліфікації працівників: від найнижчої категорії (у нашому випадку – інженер технічного нагляду (будівництво), до найвищої (провідний інженер з технічного нагляду (будівництво)).

Виконання певних видів робіт передбачає обов’язкову наявність відповідної кваліфікації. В іншому разі працівник не може бути допущений до роботи.

Більше того, пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю України передбачено можливість звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі чи посаді, яку він обіймає, через недостатню кваліфікацію.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати лише ті види робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом. За неналежне виконання саме таких робіт (послуг) вони несуть відповідальність, визначену законом.

Тому інженер технічного нагляду найнижчої кваліфікаційної категорії не може здійснювати технічний нагляд на об’єктах будівництва III, IV і V категорії складності, для яких визначені окремі кваліфікаційні вимоги.

Такий висновок підтверджується також теорією і практикою правозастосування законодавства в частині співвідношення загальних і спеціальних норм, відповідно до якого спеціальні норми мають пріоритет по відношенню до загальних.

Спеціальні норми при регламентації однорідних суспільних відносин регулюють ті їх сторони чи елементи, які складають у цих відносинах своєрідне, особливе, специфічне.

У нашому випадку загальною нормою є вимога щодо наявності в інженера з технічного нагляду відповідного кваліфікаційного сертифіката, а спеціальною нормою – наявність, наприклад, у провідного інженера з технічного нагляду кваліфікаційного сертифіката що дає право на виконання робіт щодо об’єктів будівництва V категорії складності.

В такому разі здійснювати технічний нагляд на об’єктах будівництва V категорії складності може лише фахівець, який має кваліфікаційний сертифікат, що дає право на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва V категорії складності, оскільки саме це передбачено спеціальною нормою.

Повідомляємо, що зазначена інформація не встановлює норм права і має лише інформаційний характер. Водночас врахування особливостей запровадження Зміни № 8 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників при визначені осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на об’єктах різної категорії складності, дозволить уникнути порушень містобудівного законодавства та забезпечити якісне виконання зазначених робіт.

Новини

Всі новини